Risk- och Krishantering

Hur kan du utveckla Resiliens och nå dina mål?

En genomtänkt hantering av verksamhetens risker bygger mervärde för din organisation, men även för kunder, leverantörer och andra intressenter.

Riskhantering säkerställer att verksamheten når sina mål och planer genom att:

  • vara en integrerad del i organisationens processer
  • utgöra ett verktyg när det gäller att utveckla nya verksamheter eller affärsmöjligheter och att hantera osäkerheter i befintlig verksamhet på ett systematiskt och konsekvent sätt
  • förbättra beslutsfattande, planering och prioritering genom att skapa insikt rörande förutsättningar, hot, möjligheter och känslighet i verksamhet och projekt
  • bidra till att identifiera och minska risknivån i flöden före och efter kärnverksamheten
  • säkerställa effektiv användning av kapital och resurser
  • utveckla och stödja personer och organisationens kunskapsbas
  • skydda och förstärka verksamhetens varumärke

FSD utför risk- och sårbarhetsanalyser där vi identifierar hot och konsekvenser och rekommenderar säkerhetsreducerande åtgärder.

© Fire Safety Design Resiliens AB