Personsäkerhet

Hur arbetar du med ditt systematiska säkerhetsarbete?

Resiliens arbetar utifrån uppfattningen att trygghet och säkerhet utgår från människors värderingar, attityder och beteenden där mervärde skapas såväl genom organisatoriska som tekniska lösningar.

De flesta företag omfattas inte av lagstiftningen gällande säkerhetsprövning. Likväl bedriver man oftast en mångfacetterad verksamhet där olika behov sammanflätas. Det är därför svårt att tala om vilka delar i företaget som är skyddsvärda ur ett mer allmänt perspektiv såsom skydd mot grov kriminalitet och skydd av företagshemligheter t ex kundregister och avtal. Sammantaget kan sägas att de flesta företag idag har behov av en förenklad säkerhetsprövning avseende personal och kan användas som en grundbult i det systematiska säkerhetsarbetet. FSD Resiliens utför bland annat bakgrundskontroller och löpande strategisk och operativ rådgivning till säkerhetschefer och ledningsgrupper.

© Fire Safety Design Resiliens AB