Business Intelligence

Vilka är era affärskritiska processer?

I alla verksamheter inträffar dagligen händelser eller uppstår situationer där du eller dina medarbetare tvingas fatta beslut utanför den normala ramen.

De flesta av besluten kan fattas utan att verksamheten påverkas eller ens märker att något skett utanför normala ramar i den stund de sker, under förutsättning att organisationen är effektiv och att ledare och medarbetare är kompetenta och känner sina roller och dess ramar och mandat.

Ibland inträffar händelser eller uppstår situationer som, om de inte hanteras klokt, kan äventyra din verksamhet, alltifrån allvarliga störningar, till överlevnad på din marknad.

För att kunna hantera dessa händelser lika effektivt och kompetent som de dagliga mindre, krävs lite eftertanke, analys och handling.

Vilka är era affärskritiska processer? Hur påverkar händelser i omvärlden eran verksamhet i det korta respektive långa perspektivet? FSD utför nulägesanalyser, genomlysningar, omvärldsbevakning och incidentanalyser. Analyserna utgår från er verksamhet och arbetssätt och studerar fenomen och trender och ger konkreta bedömningar och åtgärder.

© Fire Safety Design Resiliens AB